სესხის
თანხა

სესხის
ვადა

თვე

თვეში ერთხელ

გაცემის საკომისიო