სესხის პირობები
Express სესხის პირობები

მსესხებლის ასაკი: 20-დან 65 წლამდე
სესხის დამუშავების წესი: მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე
მოცულობა: 1,000 ლარამდე
ვალუტა: ლარი
ვადა: 12 თვე
დაფარვის გრაფიკი: თვეში ერთხელ სესხის მომსახურების ფიქსირებული საკომისიოს გადახდით
სესხის წინასწარი დაფარვის საკომისიო: 0 ლარი
Express card - ის პირობები

ბარათის მოქმედების ვადა: 4 წელი
ბარათის წლიური ღირებულება (ძირითადი): უფასო
ბარათის გაცემის დრო: 5 წუთი
Express სესხის ვალუტა: ლარი
ლიმიტის მოცულობა: 1,500 ლარამდე
მოქმედების ვადა: 4 წელი
სწრაფი სესხის დაფარვის გრაფიკი: სწრაფი სესხის ლიმიტის დაფარვა ხდება ყოველთვიურად, დაანგარიშების დღეს დაფორმირებული ამონაწერის (ბილის) მიხედვით
ბარათზე დამტკიცებული განვადების ლიმიტი: აღნიშნული ბარათით შესაძლებელია განვადების ლიმიტით სარგებლობა
განვადების ლიმიტის მოცულობა: 1,000 ლარამდე

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ
American Express Blue
ბარათის პირობები იხილეთ აქ
SMS სესხი
სესხის პირობები იხილეთ აქ