სესხის პირობები
Express კრედიტის პირობები
მსესხებლის ასაკი: 20-დან 65 წლამდე
სესხის დამუშავების წესი: მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე
სესხის მოცულობა: 1,000 ლარამდე
სესხის ვალუტა: ლარი
სესხის ვადა: 12 თვე
დაფარვის გრაფიკი: თვეში ერთხელ სესხის მომსახურების ფიქსირებული საკომისიოს გადახდით
სესხის წინასწარი დაფარვის საკომისიო: 0 ლარი
Express card - ის პირობები
ბარათის მოქმედების ვადა: 4 წელი
ბარათის წლიური ღირებულება (ძირითადი): უფასო
ბარათის გაცემის დრო: 5 წუთი
საკრედიტო ლიმიტის ვალუტა: ლარი
საკრედიტო ლიმიტის მოცულობა: 1,500 ლარამდე
საკრედიტო ლიმიტის მოქმედების ვადა: 4 წელი
საკრედიტო ლიმიტის დაფარვის გრაფიკი: საკრედიტო ლიმიტის დაფარვა ხდება ყოველთვიურად, დაანგარიშების დღეს დაფორმირებული ამონაწერის (ბილის) მიხედვით
საკრედიტო ბარათზე დამტკიცებული განვადების ლიმიტი: აღნიშნული ბარათით შესაძლებელია განვადების ლიმიტით სარგებლობა
განვადების ლიმიტის მოცულობა: 1,000 ლარამდე
American Express Blue
ბარათის პირობები იხილეთ აქ
SMS სესხი
სესხის პირობები იხილეთ აქ